Aké druhy služieb poskytuje prekladateľská agentúra?

Aké druhy služieb poskytuje prekladateľská agentúra?

V prípade potreby akýchkoľvek jazykových služieb, ktoré sú spojené s cudzími jazykmi, a to vrátane prekladov, tlmočenia či lokalizácií, prvú voľbu pre vás v každom prípade predstavuje prekladateľská agentúra. Portfólio služieb, ktorým každá prekladateľská agentúra disponuje, totiž zahŕňa práve tieto aktivity, pričom ide o služby založené na prekladaní buď zo slovenčiny do cieľového jazyka alebo naopak.

Zväčša platí, že prekladateľské agentúry sa nešpecializujú len na jeden jazyk, ale sú schopné narábať aj s väčším spektrom rečí. Ak potrebujete napríklad tlmočenie do angličtiny, nemčiny, francúzštiny či španielčiny, bez problémov by vám mala vedieť vyhovieť každá prekladateľská agentúra. Počet jazykov, s ktorými dokážu pracovať najlepšie prekladateľské agentúry, sa nezriedka pohybuje v desiatkach, avšak pokiaľ potrebujete preklad do niektorého z menej tradičných jazykov, je lepšie sa dopredu presvedčiť, či vám daná prekladateľská agentúra je schopná vyhovieť.

Základné jazykové služby, ktoré majú prekladateľské agentúry na starosti, sú preklady textov a tlmočnícke služby. Jednotlivé druhy prekladov textov sa odvíjajú od toho, aký charakter má text, ktorý je prekladaný. Pokiaľ ide o odborný text, nezriedka sa na jeho preklade podieľa odborník z danej oblasti, ktorý pozná súvislosti v odbore a aj aktuálnu terminológiu. Je teda schopný preložiť obsah textu aj so zachovaním kontextu príslušného odboru. Úradné preklady textov sa zas týkajú rôznych úradných dokumentov – väčšinou tam patria rôzne splnomocnenia, výpisy z registra trestov, rodné listy a pod. Pri nich je vždy za zhodnosť prekladu s originálom zodpovedný prekladateľ, ktorý je oprávnený vykonávať úradné preklady Ministerstvom spravodlivosti SR.

Tlmočnícke služby, ktoré vykonáva spravidla každá kvalitná prekladateľská agentúra, zahŕňajú konzekutívne, konferenčné a úradné tlmočenie.