Aktuálna situácia na finančných trhoch

Aktuálna situácia na finančných trhoch

Globalizácia, ktorá v súčasnosti predstavuje hybnú silu hospodárskeho diania, sa zapríčinila o zvyšovanie otvorenosti ekonomík na celom svete. Otvorenosť ekonomiky vyjadruje miera zapojenia danej ekonomiky do medzinárodného obchodu a medzinárodných ekonomických vzťahov. Jedná sa teda o úspešne zaradenie sa ekonomiky na globálny trh. Otvorenosť ekonomiky pritom už dávno nezávisí od polohy krajiny. Bariéry vzdialenosti sú odbúravané technologickým pokrokom, ktorý prináša využívanie informačných a telekomunikačných prostriedkov.

Vo vzťahu k pohybu kapitálu je hlavným determinantom rozdielna úroveň úrokových sadzieb v krajinách. Tie sa pohybujú v každej krajine rôzne, no v súčasnosti sú vo vyspelých ekonomikách takmer na rovnakej, približne nulovej úrovni. Ovplyvňovanie úrokových sadzieb centrálnou bankou je jedným z nástrojov vykonávania menovej politiky. Menová politika je najdôležitejším nástrojom centrálnej banky na ovplyvňovanie ekonomickej situácie v národnom hospodárstve, či už na lokálnej úrovni, alebo na úrovni integračného zoskupenia. Cieľom menovej politiky je dosahovať vopred stanovené ciele, väčšinou v podobe inflácie alebo zamestnanosti (Phillipsova krivka). Cenová stabilita je hlavným cieľom Európskej Centrálnej Banky (ECB), čo je podmienené už historicky, kedy Deutsche Bundesbank,  v súčasnosti najvplyvnejšia banka  Eurosystému (Európskeho systému centrálnych bánk), už po skončení 2. svetovej vojny preukazovala snahu dosahovať prirodzenú mieru inflácie tesne pod úrovňou 2%.

Vo vzťahu k dnešnej situácie sú sadzby ECB takmer na nulovej úrovni, pričom až 3 mesačný EURIBOR, ktorý je depozitnou sadzbou, je v zápornej hodnote, čo v praxi znamená, že komerčné banky si ukladajú prebytočnú likviditu za kvázi poplatok. Daná situácia je prelomovým prvkom v oblasti finančných trhov a len čas dokáže, ako sa táto situácia bude naďalej vyvíjať.