Investičné stratégie

Investičné stratégie

Úlohou ratingových agentúr je poskytovať nezávislé a objektívne hodnotenia trhových subjektov v otázkach splácania svojich súčasných, ale i budúcich záväzkov. Investori využívajú hodnotenie ratingových odborníkov k oceneniu úverového rizika cenných papierov s pevným výnosom alebo úverov. Investori sa spoliehajú na znalosti expertov pri priebežnom monitorovaní aktualizácií stanovísk a prípadných zmien ratingu. Hodnotenia expertov, a teda ratingy, sú prostriedkom k rozšíreniu investičných horizontov na trhu. Experti často prijímajú signály a interpretujú ich na základe vlastného uváženia tak, že v ich hodnoteniach zohrávajú dôležitú úlohu z krátkodobého hľadiska finančné trhy, ale aj z dlhodobého hľadiska pri posudzovaní politiky štátov.

Investor sa rozhoduje na základe svojich charakterových vlastností a vzťahu k akceptovaniu rizika. Konzervatívny investor preferuje investície do stabilných, málo rizikových a vysoko likvidných finančných nástrojov, ktoré mu však v konečnom dôsledku prinášajú nižší výnos. Investor, ktorý naopak inklinuje k viac rizikovým nástrojom, dosahuje spravidla vyšší výnos, no musí taktiež akceptovať vysokú mieru rizika. Ratingové agentúry taktiež pri svojich hodnoteniach vykazujú rôzne druhy hodnôt, ktoré však radia do dvoch ratingových stupňov. Jedná sa o stupeň investičný, kedy je ratingové hodnotenie priaznivé a dodáva určitú mieru istoty investorom v rámci investície do hodnoteného cenného papiera. Druhým stupňom je stupeň špekulatívny, kedy je ratingové hodnotenie menej priaznivé, ba dosahuje až pravdepodobnosť defaultu. Takto hodnotené cenné papiere majú síce vysoký výnos, no zároveň veľkú mieru rizika.

Investor sa tak musí sám rozhodnúť, akú stratégiu zvolí a či uprednostní vyšší výnos a vysokú mieru rizika alebo nižší výnos a relatívne nízku mieru rizika.  Prvotným predpokladom investovania je však rozhodne finančná gramotnosť. Ak sa v danej problematike nevyznáte, určite zverte svoj kapitál do rúk odborníkov.