Kabinet schválil návrh zákona o stavebných výrobkoch

Kabinet schválil návrh zákona o stavebných výrobkoch

Pre Slovensko z neho vyplývajú úlohy v oblasti požadovaných notifikácií, štátneho dohľadu nad činnosťou vnútroštátnych orgánov a nad domácim trhom, ako aj v úprave sankcií za porušovanie pravidiel.

202486_f520-150x150
BRATISLAVA 6. februára (WEBNOVINY) – Návrh zákona o stavebných výrobkoch, ktorý v stredu schválila vláda, preberá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z marca 2011 o harmonizovaných podmienkach ich uvádzania na trh.

Pre Slovensko z neho vyplývajú úlohy v oblasti požadovaných notifikácií, štátneho dohľadu nad činnosťou vnútroštátnych orgánov a nad domácim trhom, ako aj v úprave sankcií za porušovanie pravidiel.

Zmena režimu podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré návrh zákona pripravilo, nebude mať nepriaznivý vplyv na podnikateľov pri výrobe, distribúcii a používaní stavebných výrobkov, pretože požiadavky na ich správanie sa zásadným spôsobom nemenia.

Navrhovaný zákon o stavebných výrobkoch, ktorý by mal po schválení v parlamente nadobudnúť účinnosť 1. júla, zároveň upravuje požiadavky na systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov pred ich uvedením na domáci trh a postup vydávania vyhlásení výrobcov, certifikátov a technických posúdení.

Pravidlá sa týkajú všetkých stavebných výrobkov bez ohľadu na to, v akej technickej špecifikácii sú upravené parametre ich podstatných vlastností, a všetkých hospodárskych subjektov v SR, ktoré stavebné výrobky vyrábajú, dovážajú, alebo distribuujú na domáci trh.

Doterajšie osvedčovacie miesta sa menia na autorizované osoby na technické posudzovanie, ale obsah ich činnosti sa nemení. Túto činnosť bude aspoň zatiaľ naďalej vykonávať Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. v Bratislave. Vyhlásenie výrobcu o zhode stavebného výrobku sa zmení na vyhlásenie o jeho parametroch.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vykonáva štátny dohľad nad činnosťou orgánov technického posudzovania, notifikovaných osôb a autorizovaných osôb. Dohľad nad domácim trhom a kontrolu výrobkov vykonáva orgán štátnej kontroly.

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný predpis o zozname skupín výrobkov, na ktoré sa vzťahuje posudzovanie parametrov, ako aj systémy posudzovania parametrov a vzor SK vyhlásenia o parametroch. Ministerstvo môže za porušenie pravidiel uložiť rôznu výšku pokút od 1 000 do 5 000 eur, od 2 000 do 10 000 eur, od 200 do 2 000 eur a od 5 000 do 30 000 eur. Orgán štátnej kontroly môže uložiť pokutu od 5 000 do 50 000 eur.