Prečo investovať do dôchodkových fondov?

Prečo investovať do dôchodkových fondov?

Rastúci počet záujemcov o dôchodkové fondy svedčí o dôvere klientov, ktorí neváhajú zveriť svoje úspory a investovať do nich. Ako je to však s hospodárením fondov? Do čoho vkladajú naše peniaze? Tak to si povieme v dnešnom článku.

Obavy z budúcnosti

Ľudia nechcú čakať na dôchodkovú reformu a snažia sa riešiť neistú budúcnosť sami. Tento fakt je taktiež dôkazom dôvery občanov v hospodárenie dôchodkových fondov. Dôchodkové fondy sú finančné produkty, ktoré vkladajú zverené prostriedky do finančných inštrumentov. Musia pritom hospodáriť s odbornou starostlivosť a s cieľom zabezpečiť spoľahlivý výnos.

Tvrdé pravidlá sú základom bezpečnosti

Oproti iným finančným inštitúciám pre nich platia veľmi prísne investičné pravidlá, ktoré vznikli z dôvodu zníženia rizika straty. Okrem všeobecných zásad (bezpečnosť, kvalita, likvidita a rentabilita) sú uzákonené aj konkrétne limity pre investovanie do jednotlivých inštrumentov. Okrem toho nad hospodárením a činnosťou dôchodkových fondov bdie ministerstvo financií.

Do čoho môžu dôchodkové fondy investovať?

–          dlhopisov, ktorých emitentom je členský štát Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) alebo centrálnej banky štátov OECD, Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj alebo Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj alebo iná medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej je SR členom

–          podielových listov otvorených podielových fondov

–          cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu krajiny OECD,

–          hnuteľných veci predstavujúcich záruku bezpečného uloženia peňažných prostriedkov,

–          nehnuteľností slúžiacich úplne alebo prevažne na podnikanie alebo bývanie.

Investovanie do dôchodkových fondov je dobrou  príležitosťou ako si prilepšiť k budúcemu dôchodku, ktorý je už v dnešnej dobe dosť biedny. Nehovoriac o tom, že už na dnešných dôchodcov nemá kto robiť.