Osobným bankrotom, môžete zachrániť vašu budúcnosť

Osobným bankrotom, môžete zachrániť vašu budúcnosť

Možnosť vyhlásenia osobného bankrotu na Slovensku je možné od roku 2006. Vtedy bola uzákonená táto možnosť. Avšak aj tak, veľmi malé percento obyvateľov túto možnosť využíva. Spôsob „zachránenia“ sa je veľmi rozšírený napríklad: v USA, Kanade alebo Nemecku. Osobným bankrotom, môžete začať od začiatku s čistým štítom a dokonca môžete zachrániť svoj majetok alebo firmu. Osobný bankrot má 2 fázy.

Prvou fázou je dokazovanie, inak povedané PROCES

1. Neschopným splácať sa rozumie človek, ktorý má viac ako jeden dlh u minimálne 2 veriteľov a nie je schopný svoje dlhy splácať po dobu minimálne 1 mesiac. Okrem toho, nie je schopný platiť odvody do sociálnej, zdravotnej poisťovne a iné.
2. Ak zistíte platobnú neschopnosť, podajte do 30 dní od zistenia konkurzný návrh (návrh na konkurz a oddlženie) na príslušný konkurzný súd. Konkurzný súd je okresný súd sídliaci v sídle krajského súdu a určuje sa podľa trvalého bydliska dlžníka. POZOR! Podmienkou pre vyhlásenie osobného bankrotu je majetok vo výške minimálne 1659,70 EUR!
3. Takmer všetci dlžníci podliehajú tzv. malému konkurzu (ak patríte do kategórií uvedených nižšie).
– ak majetok dlžníka v konkurze neprevyšuje 165 000 EUR;
– ak obrat dlžníka dosiahnutý v minulom/poslednom roku pred vyhlásením bankrotu neprevýšil 333 000 EUR;
– dlžník nemá viac ako 50 veriteľov.

Druhá fáza procesu, ODDLŽENIE

Oddlženie je skúšobné obdobie 3 roky, kde sa môže dlžník obrátiť na správcu dlhov a majetku so svojimi otázkami. Počas 3 rokov musí dlžník splácať dlhy vo výške, ktorú určí súd a môže to byť až 70% z príjmu. Ak dlžník riadne spláca po dobu 3 rokov, môže byť zbavený dlhov. Dlhy sú nevymáhateľné a môže začať od začiatku. Ak však splácanie poruší, môže sa skončiť skúšobné obdobie  skôr a dlhy dlžníkovi zostanú.

Prečo využiť osobný bankrot

Síce celý proces trvá zhruba 3 a pól roka (proces- 6 mes., oddlženie- 3 roky) ale po splnení podmienok môžete začať na novo, bez dlhov. Poplatok za proces je 664 EUR.