OTP Banka Slovensko si zlepšila svoje trhové postavenie

OTP Banka Slovensko si zlepšila svoje trhové postavenie

OTP Banka Slovensko dosiahla v roku 2012 nadpriemerný rast vo svojich strategických segmentoch a zlepšila si tak svoje trhové postavenie.

OTP Banka Slovensko si zlepšila svoje trhové postavenie
BRATISLAVA 13. marca (WBN/PR) – OTP Banka Slovensko, a. s., napriek silnému konkurenčnému boju a zhoršeným podmienkam na trhu zabezpečila medziročný rast úverov obyvateľom o 11% a vkladov od obyvateľov o 13% a zlepšila si tak svoju trhovú pozíciu.

„Výsledky k 31.12.2012 potvrdzujú, že sa banke darí rásť obchodne a zlepšovať si svoje trhové podiely v segmente obyvateľov. Hospodársky výsledok bol výrazne negatívne ovplyvnený novozavedenými bankovými daňami, vplyvom ktorých sa banka dostala do straty vo výške 2,1 mil. EUR. Bez ich vplyvu by banka dosiahla kladný hospodársky výsledok.“, hovorí Rastislav Matejsko, člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky.

Banka dosiahla zlepšenia v čistom úrokovom výnose, ktorý medziročne vzrástol o 5,9% a čistom výnose z poplatkov a provízií, ktorý vzrástol medziročne o 13,3%. Ziskovosť podporilo aj zníženie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 2,2%, a to pri zvýšení krytia zlyhaných úverov opravnými položkami. Celkové prevádzkové náklady sú medziročne vyššie o 8,4%, predovšetkým kvôli bankovému odvodu a mimoriadnej bankovej dani. Bez zarátania tohto negatívneho vplyvu je vývoj prevádzkových nákladov stabilný a odráža vplyv dlhodobých úsporných opatrení.

Bilančná suma banky narástla medziročne o 4%, pričom banka financovala svoj rast zvýšením klientskych vkladov o 11%. K tomuto rastu prispel tak segment obyvateľov (+13%), ako aj korporátny segment (+4%). Brutto úvery narástli medziročne o 4%, pričom úvery obyvateľom narástli o 11% a korporátne úvery poklesli o 3%.

Keďže dynamika rastu vkladov bola vyššia ako pri úveroch, banka si posilnila svoju pozíciu v oblasti likvidity, keď dosiahla pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) na úrovni 81% oproti 83% k ultimu roka 2011.

Pri výške kapitálu na úrovni 102,3 mil. EUR dosiahla banka k 31.12.2012 primeranosť vlastných zdrojov vo výške 12,81% a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 11,25%. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s veľkou rezervou splnila legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 31.12.2012:
• Nárast bilančnej sumy o 4% v medziročnom porovnaní
• Nárast objemu úverov obyvateľom o 11% v medziročnom porovnaní
• Nárast vkladov obyvateľov o 13% v medziročnom porovnaní
• Pokles objemu korporátnych úverov o 3% v medziročnom porovnaní
• Nárast korporátnych vkladov o 4% v medziročnom porovnaní
• Strata po zdanení 2,07 mil. EUR
• Medziročné zníženie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 2%
• Medziročné zvýšenie čistého úrokového výnosu o 6%
• Medziročné zvýšenie čistého výnosu z poplatkov a provízií o 13%
• Primeranosť vlastných zdrojov 12,81%, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 11,25%
• Pomer úverov a vkladov (vrátenie emitovaných cenných papierov) 81%