Poznáme viacero druhov zdravotného poistenia

Zdravotné poistenie možno na Slovensku charakterizovať ako poistenie ktoré slúži na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti  – preventívnej starostlivosti, či starostlivosti v prípade ťažkého zdravotného poistenia. Zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých ľudí.

Aké poznáme druhy zdravotného poistenia?

Vo všeobecnosti môžeme rozdeliť poistenie na verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie. Verejné zdravotné poistenie – dobrovoľné, alebo povinné, poskytuje poistencom zdravotnú starostlivosť a služby, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Individuálne poistenie je poskytované poistencovi podľa osobitného predpisu.

Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením a to v prípade ak ide o fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt na našom území, alebo o nezaopatreného rodinného príslušníka, ktorý sa poistencovi narodil v inom štáte Európskej únie.