Titul MBA – aký má význam?

Vzdelanie má v súčasnosti veľkú hodnotu, pretože nájsť si kvalitnú a dobre platenú prácu bez plnohodnotného vzdelania je takmer nemožné. Stále sa snažíme dosiahnuť čo najlepšie študijné výsledky a ak je to čo i len trochu možné, tak vyhľadávame aj iné možnosti doplnenia vzdelania. K obľúbeným formám štúdia manažmentu patrí aj Master of Bussiness Administration, teda MBA štúdium, ktoré však nie je zahrnuté do systému vysokoškolského vzdelávania SR, ale do celoživotného vzdelávania.

MBA vzniklo v Spojených štátoch a jeho hlavným poslaním je prehlbovanie vedomostí z oblasti manažmentu, financií, účtovníctva, riadenia a marketingu. Toto štúdium je zamerané predovšetkým na získanie praxe. Pri štúdiu na vysokej škole študenti nezískajú takmer žiadne praktické skúsenosti, ale pri MBA štúdiu to je úplne inak. Študenti získavajú praktické skúsenosti z viacerých oblastí, riešia skutočné problémy, vedú diskusie a podobne.

Titul MBA je preto veľmi ceneným titulom a pri tomto štúdiu sa môžete zamerať na riadenie, bankovníctvo a financie, marketing, alebo podnikanie. Štúdium je zostavené tak, aby vyplnilo medzery vysokoškolského vzdelania. Pomáha získavať informácie o fungovaní samotného podniku a praktických spôsobov jeho riadenia.

Titul MBA môžu záujemcovia získať napríklad aj štúdiom na LIGS University tou najmodernejšou formou – interactive online. Ide o skutočne flexibilné riešenie štúdia – so štúdiom môžete začať kedykoľvek v roku, máte možnosť si vybrať jazyk, v ktorom budete študovať a samozrejme si aj sami navolíte zameranie štúdia a jednotlivé predmety o ktoré máte záujem.

Pri štúdiu MBA je však potrebné si uvedomiť, že titul MBA nie je porovnateľný s vysokoškolskými titulmi, pretože nejde o akademický titul. MBA titul je titul, ktorý možno označiť ako manažérsky a po jeho získaní sa uvádza za menom.