Úradné preklady dokumentov: Akú majú formu?

S úradnými prekladmi dokumentov sa už stretol každý. Požadujú ich predovšetkým v štátnych inštitúciách a organizáciách, v zahraničných školách a firmách a podobne. Ale kde získať kvalitný úradný preklad potrebných dokumentov? Ako taký preklad vyzerá a akú má formu? To všetko si povieme v nasledujúcom článku.

ID-10069297Úradné preklady dokumentov. O čo ide?

Úradné preklady dokumentov by sme mohli charakterizovať ako preklady, ktoré môže vyhotoviť len úradný, respektíve súdny prekladateľ. Úradný prekladateľ musí mať na túto činnosť oprávnenie od Ministerstva spravodlivosti SR a zároveň musí byť zapísaný v zozname prekladateľov, znalcov a tlmočníkov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Aké sú najčastejšie typy prekladaných dokumentov?

Úradné preklady sú zvyčajne vypracované z nasledujúcich dokumentov: z rodných, sobášnych a úmrtných listov, z pracovných zmlúv a dokumentov, zo zápisníc, splnomocnení a znaleckých posudkov, z výpisov z obchodného a trestného registra, z diplomov, vysvedčení a certifikátov, zo súdnych rozhodnutí a podobne.

Ako súdne preklady dokumentov vyzerajú?

Úradné preklady dokumentov majú svoju ustálenú formu, ktorú každý úradný prekladateľ musí dodržiavať. Strany prekladaného textu musia byť spojené trikolórou, pričom jej voľné konce sa prekryjú nálepkou. Strany prekladu sú očíslované a celý preklad je spojený s originálom, alebo s kópiou originálu. Každý úradný preklad musí obsahovať aj odtlačok úradnej pečiatky a podpis prekladateľa. Súčasťou každého úradného prekladu je aj prekladateľská doložka, ktorej úlohou je poskytnúť základné informácie o prekladateľovi. Obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, odbor, v ktorom môže vykonávať svoju prekladateľskú činnosť a číslo prekladu.