Výhody budovania priemyselných parkov!

Výhody budovania priemyselných parkov!

Budovanie priemyselných parkov považujeme vo všeobecnosti za pozitívny jav, pod ktorým si predstavujeme koncentráciu priemyselných činností, firiem a služieb. Takáto koncentrácia priemyslu na seba prirodzene nadväzuje subdodávateľov, pričom medzi prednosti priemyselných parkov zaraďujeme aj rast zamestnanosti, rast životnej úrovne či odstraňovanie dlhotrvajúcich a prehlbujúcich sa regionálnych rozdielov. Nespornou výhodou priemyselných parkov je aj najmodernejšia infraštruktúra, ktorá je ponúkaná firmám a investorom, ktorí sa rozhodnú usídliť sa v danom priemyselnom parku. Za hovorí aj optimálne dopravné spojenie, pozemky napojené na inžinierske siete či vysoký štandard v oblasti služieb či zásobovaní energiami.

Priemyselné parky majú svoje výhody jednoznačne nesporné, no citlivou a pochybnosti vyvolávajúcou otázkou je umiestňovanie priemyselných parkov. Na rozhodovanie o umiestnení priemyselného parku vplýva najmä životné prostredie, ktoré môže v mnohých prípadoch presiahnuť prínos dosiahnutý výrobou a efektivitou daného priemyselného parku. Dôležitým determinantom vplývajúcim na umiestenie priemyselného parku je aj nedostatočná pripravenosť lokalít, ktoré môže zabrzdiť príchod najmä zahraničných, ale aj domácich investorov.

Veľmi významnú šancu predstavuje aj výzva Európskej únie, ktorú môžu prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rozvoj využiť záujemcovia o budovanie priemyselných parkov. Konkrétne sa jedná o budovanie hnedých priemyselných parkov, čo znamená, že Európa chce podporiť revitalizáciu opustených a chátrajúcich priemyselných areálov. Podmienkou takéhoto projektu je však existujúca skutočnosť, že žiadateľom o nenávratný finančný prostriedok musí byť majiteľ pozemku, ktorý chcú revitalizovať. 95% pomoci je refundovaných z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a a žiadateľ si musí zabezpečiť zvyšných 5%.