Výhody, ktoré ponúka priemyselný park

Výhody, ktoré ponúka priemyselný park

V podmienkach Slovenskej republiky považujeme za priemyselný park také usporiadanie podnikov, ktoré disponuje spoločnými základnými charakteristikami. Za hlavné a spoločné znaky priemyselného parku vo všeobecnosti považujeme pozemky, na ktorých je priemyselný park vystavaný. Okrem iného platí, že takéto pozemky musia byť právne vysporiadané, ako aj presne technicky definované. Okrem pozemkov, robí priemyselný park priemyselným parkom aj hospodárska spoločnosť, ktorá má podobu správcu parku, ktorý ponúka dané priestory rôznym podnikateľským subjektom, aby na nich vykonávali svoju podnikateľskú činnosť. Každý priemyselný park musí disponovať aj súborom služieb, ktorým rozumieme účtovníctvo, marketing či finančné, investičné alebo právne poradenstvo.

Rozoznávame tri základné typy priemyselných parkov. Ide o priemyselný park podporovaný štátom, súkromný priemyselný park a technologický park. Priemyselný park, ktorý je podporovaný štátom je v prvom rade vytvorený na pomoc a rozvoj daného regiónu. Tento typ parku sa využíva ako nástroj na oživenie hospodárskej stagnácie alebo zníženie nezamestnanosti. Zakladateľom takýchto parkov je obec alebo vyšší územný celok. Druhým typom je súkromný priemyselný park, ktorý je primárne vybudovaný na území, ktoré je vhodné pre konkrétneho investora. Správcom takéhoto parku je súkromná spoločnosť. Posledným typom priemyselného parku, s ktorým sa u nás môžeme stretnúť je technologický park, ktorý je spravidla vybudovaný v blízkosti výskumných a rozvojových centier, pričom sa orientuje na špecifické cieľové skupiny.

Medzi hlavné výhody, ktoré vedú k etablovaniu sa podnikateľov do priemyselných parkov je okamžitá pripravenosť prostredia na začatie podnikateľskej činnosti, z čoho vyplýva, že podnikateľ môže počítať aj s takmer okamžitými reálnymi výnosmi z podnikateľskej činnosti.